WIN_20150730_102609 — kopia

Uwiel­biam papier, każdy jego rodzaj – od cie­niut­kich per­ga­mi­nów i kalek przez ozdobne papiery wizy­tów­kowe aż do tek­tury i kar­tonu. Moim ulu­bio­nym kolo­rem papieru jest biel. Każda chwila spę­dzona na pozna­wa­niu tego mate­riału jest dla mnie ogromną przy­jem­no­ścią i rado­ścią. Cały czas odkry­wam jego nowe moż­li­wo­ści i wła­ści­wo­ści.

Pra­gnę dzie­lić się z innymi efek­tami mojej pracy. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, któ­rym spodo­bają się moje zma­ga­nia i pomy­sły.

Strona ta jest inter­ne­to­wym port­fo­lio, które regu­lar­nie aktu­ali­zuję, powięk­szam o nowe pro­jekty. Jest to także pew­nego rodzaju oferta, którą można potrak­to­wać jako bazę wzo­rów przy zama­wia­niu papie­ro­wego ręko­dzieła.
Bar­dzo chęt­nie podejmę się stwo­rze­nia cze­goś nowego w odpo­wie­dzi na potrzeby zama­wia­ją­cego lub zmie­nię przy­go­to­wane już wcze­śniej przy­kłady – jeśli cho­dzi o kolo­ry­stykę, napisy, itp.

Zapra­szam do oglą­da­nia i czy­ta­nia!